Privacyverklaring

Privacyverklaring Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT)

Als Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leden goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over de privacyverklaring dan kunt hiermee terecht bij de NeVLAT. U kunt contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

1. CONTACTGEGEVENS
NeVLAT
E-mail: info@alexandertechniek.nl
Website: https://alexandertechniek.nl
Adres: Driebergenstraat 24, 2546 BL Den Haag

2. DEFINITIES
In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens
De gegevens die betrekking hebben op een persoon

Vereniging
De Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek,

Lid/ leden
Een lid van de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek
Betrokkene een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4, sub 1 AVG).

Verwerking
Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

3. TOEPASSELIJKHEID
De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de vereniging die betrekking hebben op verenigingsleden.

4. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als de betrokkene er voor kiest om de persoonsgegevens niet te verstrekken, dan is de vereniging niet in staat de doelen van de gegevensverwerking uit te voeren.

De navolgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Privé adresgegevens
– Praktijk adresgegevens
– Privé telefoonnummer
– Praktijk telefoonnummer
– Privé e-mailadres
– Praktijk e-mailadres
– Bankrekeningnummer

5. DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de grondslag (lidmaatschaps-)overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

– Inschrijving als lid van de vereniging
– Het afhandelen van betalingen
– Persoonlijk account voor de website aanmaken
– Verzenden van de NeVLAT-nieuwsbrief
– Om contact op te nemen met leden indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om leden te informeren over wijzigingen/ vernieuwingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten te verzenden
– Uitzetten van enquêtes en evaluaties.

6. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN
– De vereniging gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
– De vereniging legt een geheimhoudingsverplichting op aan haar medewerkers en externe partijen die de vereniging inschakelt ten behoeve van verenigingsactiviteiten;
– Gegevens van een lid worden zonder toestemming van het lid, niet gedeeld met andere leden. Een uitzondering daarop is het delen van de praktijkgegevens van onze leden in de praktijkzoeker op onze website. Deze is openbaar;
– Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden in het kader van de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst en voor uitvoeren van de doelen zoals omschreven onder de bovenstaande kop ‘doel en grondslag gegevensverwerking’.

Met bedrijven die in opdracht van de NeVLAT uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. De vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen (verwerkingsverantwoordelijke).

7. BEWAARTERMIJN
De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens uiterlijk binnen 1 jaar verwijderd uit de administratie van de vereniging. In het kader van de fiscale boekhoud- en administratieplicht (artikel 52 AWR) worden fiscale gegevens tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

8. RECHTEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen bij info@alexandertechniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

9. INFORMATIEBEVEILIGING
De vereniging neemt passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde opslag en verbindingen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alexandertechniek.nl

10. WIJZIGINGEN
De vereniging kan de privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.alexandertechniek.nl informeren.

11. KLACHTEN
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met de contactpersoon van de vereniging. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend via info@alexandertechniek.nl. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Foto boven: Markus Winkler (via Pexels).